นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ LBC Clinic พระราม 9 | LBC-Clinic.com
ปิดหน้าต่างนี้
LBC Clinic Line
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ LBC Clinic พระราม 9
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ LBC Clinic พระราม 9
- โพสเมื่อ //

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ LBC Clinic พระราม 9

LBC Clinic พระราม 9 ให้ความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยหลักการดังต่อไปนี้จะใช้กำหนดแนวทางของคลินิกในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. LBC Clinic พระราม 9 ตระหนักถึงคุณค่าของความไว้วางใจที่ท่านมีให้ต่อคลินิก เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการกับทางคลินิก

 2. LBC Clinic พระราม 9 มุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใสให้แก่ท่านเกี่ยวกับประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกได้เก็บรวบรวม การประมวลผลและเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในความปลอดภัย 

 3. LBC Clinic พระราม 9 มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับท่านเพื่อแก้ไขข้อกังวลใด ๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการบริการทุกท่าน

 4. LBC Clinic พระราม 9 มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และป้องกันความเสี่ยงที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้โดยบุคคลภายนอก

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ LBC Clinic พระราม 9 - สิทธิของท่านในการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่มีผลใช้บังคับ: 1 มิถุนายน 2565

ขอบเขต ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“ประกาศ”) อธิบายแนวทางของ LBC Clinic พระราม 9 ในการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ของ LBC Clinic ที่เชื่อมโยงมาถึงหรือแสดงประกาศนี้ (“แพลตฟอร์ม”) อย่างไรก็ตาม ประกาศนี้ไม่ใช่สัญญาและไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ในทางกฎหมาย เมื่อคลินิกใช้คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในประกาศนี้ คลินิกจะหมายความถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน เกี่ยวข้องกับท่าน อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับท่าน เพียงพอที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวท่าน หรืออาจเพียงพอที่จะเชื่อมโยงถึงตัวท่านได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้

ข้อมูลการติดต่อ เช่น LBC Clinic อาจเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่ และคลินิกอาจเก็บรวบรวมเลขหมายโทรศัพท์มือถือของท่านด้วย

ข้อมูลการชำระเงิน เช่น LBC Clinic อาจเก็บรวบรวมวิธีการชำระเงินของท่านต่อคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลหากเกิดการทักท้วง หรือต้องการให้มีการตรวจสอบการชำระเงินจากผู้เข้าบริการ ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลการชำระเงินเท่านั้น

ประวัติการจับจ่าย เช่น LBC Clinic อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรโมชัน และหัตการที่ท่านเข้ารับบริการกับทางคลินิก 

ข้อมูลที่ท่านประกาศ LBC Clinic อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านประกาศไว้ในพื้นที่สาธารณะบนแพลตฟอร์มของคลินิก เช่น บนฟีเจอร์การให้คะแนนและการรีวิวของคลินิก

ข้อมูลสื่อสังคม LBC Clinic อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านประกาศไว้บนหน้าสื่อสังคมของคลินิก และอาจเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศบนหน้าสื่อสังคมของท่านด้วย โดยคลินิกจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเจ้าของโพสต์เท่านั้น

ข้อมูลที่ท่านส่งให้ LBC Clinic อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่ท่านส่งข้อความถึงคลินิกผ่านทาง LINE, Messenger หรือฟีเจอร์อื่นที่คล้ายคลึงกันบนแพลตฟอร์มของคลินิก และคลินิกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่ท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายด้วย โดยอาจรวมถึงภาพถ่าย ภาพวีดิทัศน์ และเนื้อหาอื่นที่ผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างขึ้น รวมถึงที่ท่านได้ส่งให้ โดยคลินิกจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ LBC Clinic อาจเก็บรวบรวมข้อมูลวันเกิด อายุ เพศ รหัสไปรษณีย์ และพฤติกรรมการเลือกซื้อโปรโมชันของท่านด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ข้อมูลของตำแหน่งสถานที่ LBC Clinic อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสถานที่ที่เที่ยงตรงจากอุปกรณ์ของท่านในขณะที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มของคลินิก หรืออาจรวมถึงข้อมูลที่ช่วยให้คลินิกสามารถทราบตำแหน่งสถานที่ของท่านได้โดยคร่าว ๆ 

ข้อมูลเกี่ยวกับล็อกและการวิเคราะห์ หากท่านใช้งานเว็บไซต์ของ LBC Clinic คลินิกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้อยู่ บริษัทอาจตรวจสอบว่าท่านมาจากเว็บไซต์ใด หรือท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดต่อไป เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว มีเพียงบางกรณีที่ทางคลินิกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีลักษณะอ่อนไหว อาทิเช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติผู้ป่วย  ทั้งนี้ ข้อมูลทุกประเภทที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพ ถูกจัดเก็บไว้เนื่องจากความจำเป็นที่สถานพยาบาลทุกที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ตามกฏหมาย ข้อมูลดังกล่าว จะไม่ถูกนำไปใช้หรือเปิดเผยใด ๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้  ** โปรดมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท เช่น รูปถ่ายที่ส่งให้ประเมินรูปหน้า รูปถ่ายที่ส่งให้ก่อน หรือ หลังเข้าทำหัตถการ ถือเป็นความลับส่วนบุคคล ซึ่งคลินิกจะไม่นำไปเผยแพร่ 

วิธีการที่ LBC Clinic พระราม 9 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คลินิกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

เก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง เช่น ในขณะที่ท่านกระทำการต่อไปนี้

 • ลงทะเบียนเข้ารับบริการ

 • ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทุกแพลตฟอร์ม

 • ขอรับการรีวิวของทางคลินิก

 • เข้าร่วมกิจกรรมแจกรางวัลหรือกิจกรรมในทำนองเดียวกันกับทางคลินิก

 • เข้าร่วมการชิงโชค การแข่งขัน หรือการสนทนาเพื่อส่งเสริมการขายของคลินิก

 • ใช้บริการและฟีเจอร์การให้คะแนนและการรีวิว หรือบริการและฟีเจอร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ส่งคำขอถึงกลุ่มงานบริการลูกค้า ของคลินิก

 • มีปฏิสัมพันธ์กับหน้าสื่อสังคมของ LBC Clinic

เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เช่นในขณะที่ท่านกระทำการดังต่อไปนี้

 • เยี่ยมชมและใช้งานแพลตฟอร์มของ LBC Clinic บนอุปกรณ์ใด ๆ

 • คลิกที่ลิงก์ของผู้สนับสนุนหรือโฆษณาของบุคคลภายนอก

LBC Clinic ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านนอกเวลาทำการ และผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะที่ท่านใช้แพลตฟอร์มของคลินิก โดยใช้เทคโนโลยีติดตาม อาทิเช่น คุกกี้ พิกเซล เอพีไอ และชุดอุปกรณ์พัฒนาซอฟต์แวร์มือถือ และคลินิกอาจใช้บริการจากบุคคลภายนอกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้ในขณะที่ท่านใช้แพลตฟอร์มของคลินิกด้วย

เก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอก คลินิกอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งอื่น เช่น ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก

 • เว็บไซต์สื่อสังคม รวมทั้ง เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป พินเทอเรสต์ สแนปแชต อินสตาแกรม และ บัญชีทางการของไลน์ โดยข้อมูลที่คลินิกได้รับจากเว็บไซต์สื่อสังคมดังกล่าวนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายและการตั้งค่าของท่านบนเว็บไซต์ดังกล่าว

 • ครอบครัว เพื่อน และผู้อื่นซึ่งให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่คลินิกเนื่องจากบุคคลดังกล่าวคิดว่าท่านอาจสนใจบริการของคลินิก หรือบุคคลดังกล่าวประสงค์จะแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการใดกับท่าน

 • บริษัทที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสริมข้อมูลที่คลินิกทราบแล้วเกี่ยวกับตัวท่าน รวมทั้งผู้รวบรวมข้อมูล บุคคลภายนอกบางรายอาจเชื่อมโยงชื่อ หรือที่อยู่อีเมลของท่านไปยังข้อมูลอื่นที่ตนได้เก็บรวบรวมไว้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลการซื้อในอดีต ไม่ว่าจะซื้อแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ และอาจรวมถึงข้อมูลการใช้งานออนไลน์ด้วย

เก็บรวบรวมจากการรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คลินิกอาจกระทำการดังต่อไปนี้

 • นำข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกเก็บรวบรวมแบบออฟไลน์มารวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกเก็บรวบรวมผ่านแพลตฟอร์มของทางคลินิก

 • นำข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่านจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของคลินิกมารวมเข้าด้วยกัน

 • นำข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกได้รับจากบุคคลภายนอกมารวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกมีอยู่แล้วเกี่ยวกับตัวท่าน

LBC Clinic พระราม 9 อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวนี้อาจอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายมากกว่าหนึ่งเหตุ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการที่คลินิกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อท่าน (2) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคลินิก (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคลินิก หรือของบุคคลภายนอก (4) ผลประโยชน์สำคัญเพื่อความปลอดภัยของบุคคลอื่น และหรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ คลินิกจะขอรับความยินยอมจากท่าน หากคลินิกไม่สามารถอ้างเหตุตามกฎหมายดังกล่าวนี้ในการที่คลินิกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยประการอื่น   ท่านไม่มีหน้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่คลินิก หากท่านตัดสินใจไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณีคลินิกอาจไม่สามารถจัดหา (หรือไม่สามารถจัดหาให้ต่อไป) ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการบางรายการที่ต้องขึ้นอยู่กับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่าน

แนวทางของ LBC Clinic พระราม 9 ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คลินิกอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะดังต่อไปนี้

เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยอาจรวมถึงเพื่อปฏิบัติตามคำขอรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน 

เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการดำเนินงานของคลินิก  คลินิกอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินงานของคลินิกให้ดียิ่งขึ้น และคลินิกอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการรับบริการของท่านจากคลินิกด้วย

เพื่อเข้าใจสิ่งที่ท่านสนใจ ตัวอย่างเช่น อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าท่านสนใจผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใด

เพื่อตอบสนองคำร้องขอหรือคำถามของท่าน โดยอาจรวมถึงการตอบสนองต่อคำติชมของท่าน หรือแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลส่งเสริมการขาย

เพื่อสื่อสารกับท่าน อาจสื่อสารกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีของท่านหรือความสัมพันธ์ระหว่างกัน และคลินิกอาจติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับประกาศนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแพลตฟอร์มของคลินิกด้วย

เพื่อกำหนดสิทธิของท่าน อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านหรือกำหนดสิทธิของท่านที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ และรางวัลส่งเสริมการขายบางรายการจากคลินิก ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบอายุ วันเกิด และรัฐที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ หากท่านสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มของคลินิก คลินิกอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้เพื่อพิจารณาใบสมัครงานของท่าน

เพื่อการตลาด อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และข้อเสนอพิเศษแก่ท่าน คลินิกอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอต่าง ๆ แก่ท่าน  คลินิกอาจแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับฟีเจอร์หรืออัปเดตใหม่ ๆ โดยอาจเป็นข้อเสนอหรือผลิตภัณฑ์ที่คลินิกคิดว่าท่านอาจสนใจ และคลินิกอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการสื่อสารผ่านอีเมลหรือข้อความตัวอักษรให้แก่ท่าน

เพื่อการโฆษณาตามความสนใจ คลินิกและบุคคลภายนอกซึ่งเป็นหุ้นส่วนของคลินิกอาจทำการโฆษณาตามความสนใจโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์ หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ท่านบนแพลตฟอร์มของคลินิก หรือบนเว็บไซต์ บริการ และแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ หรือบนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ท่านอาจใช้อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกของท่านในการติดต่อสื่อสารดังกล่าวนี้ 

เพื่อความมั่นคงปลอดภัย โดยอาจรวมถึงเพื่อคุ้มครองคลินิกและลูกค้าของคลินกซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคลินิก หรือเพื่อปกป้องคุ้มครองแพลตฟอร์มของคลินิก

เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือน  หากท่านใช้แอปพลิเคชัน LINE, Messenger คลินิกอาจส่งข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือข้อเสนอพิเศษถึงท่าน

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้หรือตามที่คลินิกอาจแจ้งให้ท่านทราบ

แนวทางของ LBC Clinic พระราม 9 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คลินิกอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะดังต่อไปนี้

แลกเปลี่ยนเป็นการภายใน คลินิกอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในคลินิก

แลกเปลี่ยนบนแพลตฟอร์มของคลินิก ตัวอย่างเช่น LBC Clinic อาจแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านลงประกาศไว้บนฟีเจอร์การให้คะแนนและการรีวิว (Rating & Reviews) ของคลินิก และคลินิกอาจแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วย *เฉพาะที่ได้รับการยินยอมเท่านั้น

แลกเปลี่ยนกับผู้ให้บริการของคลินิก คลินิกอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการแทนคลินิก ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการการชำระเงิน 

แลกเปลี่ยนกับหุ้นส่วนธุรกิจของคลินิก ตัวอย่างเช่น บุคคลภายนอกผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันหรือแผนส่งเสริมการขาย  และคลินิกอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รวบรวมข้อมูล ผู้โฆษณา ตัวแทนซื้อสื่อ เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการโฆษณาด้วย

แลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกเพื่อการตลาด โดยอาจรวมถึงคลินิกในเครือหรือแบรนด์ของ LBC Clinic หรือบุคคลภายนอกซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คลินิกเชื่อว่าท่านอาจสนใจ บุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ยังอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่นได้ด้วย ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวนี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดของตนเองหรือของผู้อื่น โดยอาจรวมถึงเพื่อส่งมอบการโฆษณาตามความสนใจด้วย

แลกเปลี่ยนเพื่อทำธุรกรรมหรือการปรับโครงสร้างองค์กร คลินิกอาจเข้ามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในธุรกรรมเกี่ยวกับนิติบุคคล อาทิเช่น การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ของคลินิกทั้งหมดหรือแต่บางส่วน คลินิกอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการเจรจาธุรกรรมเกี่ยวกับนิติบุคคลเช่นว่านั้น หรือโดยถือว่าเป็นสินทรัพย์ในธุรกรรมเกี่ยวกับนิติบุคคลเช่นว่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลยังอาจถูกเปิดเผยในกรณีที่คลินิกมีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย หรือมีการพิทักษ์ทรัพย์ด้วย

แลกเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อคุ้มครองตนเองหรือบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือหมายศาล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานสืบสวนสอบสวนร้องขอ คลินิกอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่คลินิกเข้าตรวจสอบกรณีอันอาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล โดยรวมถึงการฉ้อฉลที่คลินิกคิดว่าเกิดขึ้นระหว่างการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ คลินิกอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลในกรณีที่ท่านเป็นผู้ชนะในการชิงโชค หรือการแข่งขันอื่นกับบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ขอรับบัญชีรายชื่อผู้ชนะ

แลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลอื่น ตามที่ LBC Clinic พระราม 9 อาจชี้แจงให้ท่านทราบ

เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี

คลินิกมีความมุ่งหมายให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของคลินิก คลินิกไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมหรือขอรับข้อมูลใด ๆ จากบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15 ปีผ่านแพลตฟอร์มของคลินิก นอกจากนี้ บุคคลใดซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องแสดงความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของตนด้วย ในกรณีที่คลินิกทราบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ 18 ปี โดยไม่เจตนา คลินิกจะลบข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

คลินิกจะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์บางส่วนในขณะที่ท่านเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของคลินิก หรือติดต่อกับคลินิกโดยประการอื่นโดยอัตโนมัติ โดยปกติแล้ว คลินิกจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ผ่านการใช้คุกกี้ (Cookies) (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์หนึ่งและจัดเก็บบนอุปกรณ์ของท่าน) หรือพิกเซล (Pixels) และเทคโนโลยีติดตามในทำนองเดียวกัน และคลินิกอาจใช้บริการของบุคคลภายนอกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีติดตามดังกล่าวนี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านและซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ดังกล่าว อาทิเช่น ที่อยู่ไอพี (IP Address) ประเภทของเบราว์เซอร์ ประเภทของอุปกรณ์ การลงวันและเวลา เลขประจำเครื่องของท่านและวิธีการที่ท่านใช้เพื่อติดต่อกับแพลตฟอร์มของคลินิก ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อนเข้าเว็บไซต์คลินิก เว็บไซต์ที่ท่านจะเข้าเยี่ยมชมหลังจากออกจากเว็บไซต์คลินิก หน้าที่ท่านเยี่ยมชม ความถี่ในการที่ท่านเข้าแพลตฟอร์มของคลินิก ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมและคลิก และการกระทำในทำนองเดียวกันที่ท่านได้ทำไป

 • คลินิกใช้ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมผ่านเทคโนโลยีติดตามดังกล่าวนี้เพื่อแสดงเนื้อหาและข้อมูลที่เหมาะสมกับบุคคลเฉพาะราย รวมทั้งเนื้อหาและโฆษณา เพื่อจดจำท่านผ่านอุปกรณ์หลายเครื่อง เช่น จำนวนทั้งหมดของผู้เยี่ยมชม การใช้งาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้เยี่ยมชมของคลินิก และเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มของคลินิก และประสบการณ์ในการใช้งานของท่าน

 • เบราว์เซอร์ของท่านอาจอนุญาตให้ท่านควบคุมคุกกี้ หรือเทคโนโลยีติดตามอื่น หรือปฏิเสธเบราว์เซอร์คุกกี้เพื่อควบคุมแฟลช คุกกี้ ซึ่งคลินิกอาจใช้บนเว็บไซต์บางเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เนื่องจากแฟลชคุกกี้ นั้นไม่สามารถควบคุมผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน 

 • หากท่านปิดกั้นคุกกี้ ฟีเจอร์บางอย่างบนแพลตฟอร์มของคลินิกอาจไม่ทำงาน ท่านอาจไม่สามารถลบหรือปิดกั้นคุกกี้ ได้ทั้งหมด และท่านอาจไม่สามารถปิดกั้นเทคโนโลยีที่ไม่ใช่คุกกี้ และการตั้งค่าเบราว์เซอร์ซึ่งปิดกั้นคุกกี้ ดังกล่าวนี้อาจไม่มีผลต่อเทคนิคดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มือถือและระบบปฏิบัติการของท่าน นอกจากนี้ ทางเลือกที่ท่านเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ จะเจาะจงเฉพาะแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์เท่านั้น ท่านจะต้องเลือกทางเลือกดังกล่าวนี้สำหรับแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน

โฆษณาตามความสนใจ คลินิกทำการโฆษณาตามความสนใจเพื่อแสดงโฆษณาออนไลน์ที่อาจเกี่ยวข้องยิ่งขึ้นกับสิ่งที่ท่านสนใจ คลินิกอนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นเครือข่ายโฆษณาออนไลน์ บริษัทสื่อสังคม และบริการอื่น ๆ ของบุคคลภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของคลินิกในช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถเล่นหรือแสดงโฆษณาบนแพลตฟอร์มของคลินิก เว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ที่ท่านอาจใช้งาน และบนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ท่านอาจใช้งานด้วย โดยปกติแล้ว แต่ไม่เสมอไป ข้อมูลที่ใช้เพื่อการโฆษณาตามความสนใจนั้นจะเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้  หรือเทคโนโลยีติดตามในทำนองเดียวกัน คลินิกอาจแลกเปลี่ยนตัวระบุบัญชีร่วม (อาทิเช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นหุ้นส่วนด้านการโฆษณาของคลินิกเพื่อช่วยระบุตัวตนของท่านผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงโฆษณาแก่ท่านบนเว็บไซต์สื่อสังคมที่ท่านอาจใช้งานอยู่  ตลอดจนเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการโฆษณา อาทิเช่น การวิเคราะห์ และการวิจัยตลาด

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจและวิธีการที่ท่านสามารถใช้ควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการโฆษณาตามความสนใจ 

 • อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า การเลือกไม่รับโฆษณาบางกรณีอาจไม่มีผล เว้นแต่จะตั้งเบราว์เซอร์ของท่านให้ยอมรับคุกกี้ นอกจากนี้ ทางเลือกที่ท่านเลือกเกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจจะเจาะจงเฉพาะแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์เท่านั้น หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างเครื่อง เปลี่ยนเบราว์เซอร์ หรือลบคุกกี้ ท่านอาจต้องดำเนินการเพื่อเลือกไม่รับโฆษณาอีกครั้ง

Google Analytics และการโฆษณา คลินิกใช้ Google Analytics เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นถึงการที่ผู้ใช้งานของคลินิกมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มของคลินิก คลินิกยังอาจใช้รูปแบบการโฆษณาและฟีเจอร์แบบละเอียดอื่น ๆ บางประการ ผ่าน Google Analytics อาทิเช่น  Google Display Network Impression Reporting ฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ช่วยให้คลินิกสามารถใช้คุกกี้ของบุคคลแรก อาทิเช่น คุกกี้ของ Google Analytics คุกกี้ของบุคคลภายนอก หรือคุกกี้ของบุคคลภายนอกในลักษณะอื่น รวมทั้งแจ้ง ปรับ และแสดงโฆษณาตามประวัติการเยี่ยมชมบริการของท่าน ท่านอาจควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณาของท่าน หรือเลือกไม่ใช้ผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google บางประการได้ 

นโยบายห้ามติดตามของ LBC Clinic พระราม 9

 • เบราว์เซอร์บางตัวมีฟีเจอร์ “ห้ามติดตาม” ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแจ้งเว็บไซต์มิให้ติดตามท่านได้ ฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ไม่มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด ปัจจุบันคลินิกยังไม่ตอบสนองต่อสัญญาณดังกล่าว หากท่านปิดกั้นหรือปฏิเสธคุกกี้ การติดตามที่ได้อธิบายไว้นี้จะไม่ถูกระงับทั้งหมด

 • ทางเลือกที่ท่านเลือกจะเจาะจงเฉพาะแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์เท่านั้น

ความมั่นคงปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ 100% เช่นเดียวกับทุกธุรกิจ คลินิกไม่สามารถรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่คลินิกผ่านแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม คลินิกได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่คลินิกจะสูญหาย ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือถูกเข้าถึง เปิดเผย หรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว คลินิกขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังในขณะใช้อินเทอร์เน็ต  การจะเข้าสู่บางส่วนของแพลตฟอร์มจะต้องใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จึงเป็นความรับผิดชอบของท่านในการรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน 

การจัดเก็บข้อมูล หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ท่านเข้าใจและตกลงว่า คลินิกจะใช้ความพยายามตามสมควรในการรับรองว่า ผู้รับข้อมูลที่คลินิกได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ล่วงรู้นอกประเทศไทยนั้นต้องคุ้มครองข้อมูลนั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองในระดับเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) หรือกฎหมายท้องถิ่นฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ท่านรับทราบว่า ในบางครั้งผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศอาจไม่ต้องคุ้มครองข้อมูลนั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองระดับเทียบเท่ากับ พ.ร.บ. ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยจะต้องได้รับความยินยอมจากท่าน คลินิกจะขอรับความยินยอมจากท่าน

คลินิกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลาเท่าที่จำเป็นแก่การจัดทำสัญญา หรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคลินิก เพื่อการนี้คลินิกจะพิจารณาถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีใด ๆ อันอาจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกเก็บรวบรวม ตลอดจนแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของคลินิกในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และหรือบริการของบริษัทให้แก่ท่าน บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นเป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้น หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้หรือการเก็บรักษาข้อมูลนั้นจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องของคลินิก เมื่อคลินิกไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว คลินิกจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบและฐานข้อมูลของคลินิกหรือทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลนิรนามเพื่อมิให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ต่อไป 

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม พ.ร.บ. ดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอคัดสำเนาข้อมูล หรือข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ คลินิกอาจปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอเข้าถึงในกรณีที่กฎหมายอนุญาตไว้หรือเป็นไปตามคำสั่งศาล และการเข้าถึงและคัดสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน

 • สิทธิในการลบข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการขอให้คลินิกลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลนิรนามในบางกรณีตามที่ได้อธิบายใน พ.ร.บ. อาทิเช่น ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว หรือเมื่อท่านถอนความยินยอมและไม่มีเหตุตามกฎหมายอื่น ๆ ในการที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการจำกัดและสิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านหรือขอให้คลินิกจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมทั้งกรณีทำการตลาดแบบตรง ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิคัดค้านการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

 • สิทธิในการถอนความยินยอม: หากคลินิกอาศัยความยินยอมของท่านเป็นเหตุตามกฎหมายในการที่คลินิกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยประการอื่น ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเช่นว่านั้นได้ไม่ว่าในเวลาใด

 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือแก่ท่าน ยกเว้นในกรณีที่โดยเทคนิคแล้วไม่อาจกระทำได้ ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.

 • สิทธิในการร้องเรียน: หากท่านมีเหตุอันควรเชื่อว่าคลินิกกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนกับคลินิกหรือกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์เชื่อมโยงบริการจากบุคคลภายนอก แพลตฟอร์มของคลินิกอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน หรือบริการออนไลน์อื่นของบุคคลภายนอก หากท่านคลิกที่ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อื่นของบุคคลภายนอก ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์หรือบริการอื่นที่คลินิกไม่มีอำนาจควบคุม คลินิกไม่รับผิดชอบต่อแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่นของบุคคลภายนอกใช้ คลินิกขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่นนั้นโดยละเอียด

วิธีการติดต่อ LBC Clinic พระราม 9 หากท่านมีข้อสอบถาม ข้อชี้แนะ หรือข้อกังวลใดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของคลินิกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศนี้ หรือประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลของท่าน ติดต่อได้ที่ 092-391-8811 (วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

แสดงความคิดเห็น
บทความอื่นๆ
หน้าใสมีเพียบ LBC เทียบให้ !!
How to วิธีดูแลผิวหน้าให้ใสฉ่ำ สุขภาพดี เหมือน Net idol พี่สาวเกาหลี
- โพสเมื่อ 20/05/2024
LBC CLINIC X Erb
เมษานี้ ทำสวยที่ LBC แจกฟรีทุกท่าน !
- โพสเมื่อ 01/04/2024
LBC CLINIC x GRAB เดือนมีนาคม
ตามคำเรียกร้องต่อแคมเปญให้แบบต่อเนื่อง...
- โพสเมื่อ 01/03/2024
ผิวหน้ามีปัญหา ท้าฉีด Juvelook
Juvelook งานผิวอันดับ 1 ปลุกคอลลาเจนใต้ผิวให้สดใหม่ แน่นกระชับ ดูดีขึ้นได้ตั้งแต่ครั้งแรก อยู่ได้ยาวนาน 2 ปีค่ะ
- โพสเมื่อ 09/02/2024